การพัฒนาชุดฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์