หน้าแรก

[smartslider3 slider=”2″]

วารสารล่าสุด

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความ

วิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี