หน้าแรก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Industrial Technology Journal Surin Rajabhat University

Slider

วารสารล่าสุด

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความ

วิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยี และสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี