วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลยีอุตสาหกรรม โดยตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ และนวัตกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เงื่อนไขการตีพิมพ์

ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ แบบ Double-Blinded Peer Review อย่างน้อย ท่าน ทัศนคติและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้ เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม)